• 14
 • Aug

Chwilówki ogłoszenia Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 1,938 mld zł zysku brutto, o 15,2 % więcej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł o 14,7% r/r, do kwoty 1,551 mld, a zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 1,469 mld zł i zwiększył się w ujęciu rocznym o 10,4%. Dochody Grupy wzrosły  o 10,8%, a wskaźnik efektywności kosztowej, po wyłączeniu kosztów integracji spadł do 44,6%

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK po trzech kwartałach 2014 r.:

Bank pozytywnie przeszedł badanie jakości aktywów i testy warunków skrajnych.
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,938 mld zł i zwiększył się o 15,2% r/r.
Zysk netto wyniósł 1,551 mld i zwiększył się o 14,7% r/r.
Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,469 mld zł i zwiększył się o 10,4% r/r.
Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 4,735 mld zł i wzrosły
o 10,8% r/r.
Koszty ogółem zamknęły się kwotą 2,246 mld zł i były wyższe o 9,4% r/r.
Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I na poziomie 47,4%, a po wyłączeniu kosztów integracji – 44,6%.
Wskaźnik ROE wyniósł 15,9%, a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 17,4%.
Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,44% według nowej metodologii kalkulacji określonej
w pakiecie CRD IV/CRR.
Aktywa Grupy wyniosły 130,388 mld zł.
Wyniki badania jakości aktywów i testów warunków skrajnych potwierdzają, że wskaźniki adekwatności kapitałowej Banku Zachodniego WBK znacząco przekraczają wymagania regulatora, Bank jest stabilny finansowo i ma wysoką odporność na niekorzystne warunki ekonomiczne.
W trzech pierwszych kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,938 mld zł, tj. wyższy o 15,2% r/r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,469 mld zł i zwiększył się w ujęciu rocznym o 10,4%.
W omawianym okresie dochody ogółem Grupy wyniosły 4,735 mld zł i zwiększyły o 10,8% r/r.
Wynik z tytułu odsetek za okres trzech kwartałów 2014 r. wyniósł 2,926 mld zł i przekroczył poziom osiągnięty w analogicznym okresie 2013 r. o 21,2% r/r.
W III kwartale 2014 r. kwartalna marża odsetkowa netto wzrosła z 3,72% do 4,07% .
Wynik z tytułu prowizji za trzy kwartały 2014 r. osiągnął wartość 1, 376 mld zł i był wyższy o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Po trzech kwartałach 2014 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 2,246 mld zł
i były wyższe o 9,4% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji, bazy kosztów operacyjnych nowych jednostek zależnych (tj. Grupy SCB S.A. oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także amortyzacji w wys. 63,3 mln zł powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych, porównywalne koszty ogółem spadły o 0,3% r/r. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych działań rozwojowych na rzecz doskonalenia obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy.
Wskaźnik efektywności kosztowej Grupy poprawił się z 48,1% za trzy kwartały 2013 r. do poziomu 47,4% za trzy kwartały 2014 r. Bez kosztów integracji wskaźnik ten wyniósł 44,6% i był stosunkowo stabilny w ujęciu rok do roku.
Według stanu na dzień 30 września 2014 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 130,388 mld zł.
Należności brutto od klientów zwiększyły się w ciągu trzech kwartałów do 90,341 mld zł (wzrost o 26,1%.
Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali dziewięciu miesięcy do wartości 93,023 mld zł (wzrost o 18,4%.

 
Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK
 
W ciągu trzech kwartałów 2014 otwarto 303,1 tys. nowych kont osobistych w złotych, w tym 271,8 tys. Kont Godnych Polecenia. W samym III kwartale łączna sprzedaż kont wyniosła 100,5 tys. szt.
 
W III kwartale 2014 roku wprowadzono nowe produkty depozytowe, w tym 4-miesięczną Nową Lokatę Swobodnie Zarabiającą dla nowych środków z oprocentowaniem 4% w skali roku. Podwyższono stawki maksymalne dla lokat negocjowanych na nowe środki oraz rozszerzono ofertę Lokaty Mobilnej o termin 4-miesięczny. Nowa oferta wspierana była kampanią marketingową. Dotychczasowa oferta krótko- i długoterminowych lokat strukturyzowanych, opierająca się na zróżnicowanych instrumentach bazowych, w tym kursach walutowych, indeksach rynków akcji oraz na poziomach stóp procentowych, została uzupełniona o lokaty strukturyzowane denominowane w walutach obcych (USD i EUR.
 
Na koniec III kwartału 2014 roku Bank miał w portfelu 815 tys. kart przedpłaconych, 681 tys. kart kredytowych oraz 3,2 mln kart debetowych. W III kwartale sprzedaż kart kredytowych wzrosła o 20% w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank uruchomił Program Priority Pass, który poszerza ofertę dla segmentu VIP oraz wprowadził dwie nowe karty przedpłacone – dla młodzieży Moja pierwsza karta i karta na Wakacje. Także w III kwartale bank zaoferował kartę MasterCard Smartcard, tj. legitymację studenta/doktoranta/pracownika uczelni wyższej z funkcjonalnością płatniczą (karta debetowa, wydawaną w Programie Santander Universidades. Karta MasterCard Smartcard może też pełnić dodatkowe funkcje np. bilet miejski, karta biblioteczna, karta parkingowa, a także uprawniać do udziału w programach zniżkowych.
 
W III kwartale 2014 r. sprzedaż kredytów gotówkowych Banku Zachodniego WBK w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 8%. Działania sprzedażowe wsparła kampania multimedialna – Tani kredyt gotówkowy, popularyzująca kredyt gotówkowy Duet z promocyjnym oprocentowaniem 6% w skali roku dla kredytów z dwoma kredytobiorcami i 12% w skali roku dla kredytów z jednym kredytobiorcą. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów i miała istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Banku.
 
W III kwartale 2014 r. sprzedaż kredytów hipotecznych Banku Zachodniego WBK (mierzona wartością pozytywnych decyzji kredytowych wyniosła 981,2 mln zł, osiągając poziom porównywalny do rekordowego II kwartału br. i o 23% wyższy niż w tym samym okresie 2013 r. W ciągu 9 miesięcy 2014 roku wartość podjętych pozytywnych decyzji w kredytach hipotecznych wyniosła 2,78 mld zł i była o 24 % wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r. Portfel kredytów hipotecznych na koniec III kwartału 2014 r. wyniósł 27,2 mld zł, a liczba czynnych umów – 163,9 tys. sztuk. Wartość portfela wzrosła r/r o 1,7%.

W III kwartale bank wprowadził do oferty kredyt Mieszkanie dla Młodych, z dofinansowaniem do wkładu własnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.09.2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 
Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku z bankowości mobilnej korzystało 372 tys. aktywnych użytkowników, wykonujących razem 625 tys. transakcji w kwartale. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych w omawianym okresie sprzedanych zostało ponad 23 tys. szt. produktów kredytowych w formule NA KLIK.
 
W trzecim kwartale Bank Zachodni WBK wprowadził następujące zmiany w bankowości mobilnej i internetowej:

Nowa szata graficzna BZWBK24 internet

Ułatwienia w realizacji przelewów w BZWBK24 internet – zmiana sposobu wyszukiwania odbiorców zdefiniowanych i prezentowanie informacji o braku środków na rachunku podczas zlecania przelewu

Nowy operator biletów komunikacji miejskiej moBILET w Zakupach mobilnych, dzięki czemu liczba miast, w których dostępna jest usługa, została zwiększona do 120

We wrześniu 2014 r. Bank Zachodni WBK otrzymał linię kredytową w wysokości 100 mln EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI na finansowanie sektora MŚP. Kredyty ze środków EBI cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców ze względu na ich relatywnie niskie oprocentowanie.
 
Bank Zachodni WBK otrzymał statuetkę lidera za zajęcie drugiej pozycji na rynku pod względem sprzedaży kredytów z gwarancja de minimis. Bank ma ok. 20-procentowy udział w ilości udzielonych dotąd w kraju gwarancji de minimis oraz 15-procentowy udział w ich wartości.
 
Na koniec III kwartału 2014 roku Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 919 placówek, w tym 116 placówek partnerskich oraz 1374 bankomaty i 151 wpłatomatów.
 
Bankowość korporacyjna Banku Zachodniego WBK

W III kwartale 2014 r. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej osiągnął postęp we wszystkich segmentach działalności. Kontynuowano realizację strategii, kładąc nacisk na doskonalenie jakości świadczonych usług i oferty produktowej oraz wzrost wolumenów biznesowych. Budowany przez dziewięć miesięcy portfel kredytowy zwiększył się przewyższając roczne tempo wzrostu rynku. Silna orientacja Pionu na nowe transakcje i klientów znalazła odzwierciedlenie w liczbie nowo zawartych umów i w wynikach akwizycji nowych klientów.
 
Global Banking & Markets w Banku Zachodnim WBK

W pionie Global Banking & Markets w III kwartale 2014 r. Bank Zachodni WBK sfinalizował jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku korporacyjnego: kredyt syndykowany dla jednej z największych polskich grup metalowo-górniczych. Bank wystąpił w roli globalnego koordynatora, organizatora i prowadzącego księgę popytu. BZ WBK uczestniczył też z sukcesem w przedłużeniu o kolejne 5 lat programu emisji obligacji krajowych jednej z największych grup gazowniczych w Polsce, wygrał przetarg na bieżącą obsługę bankową spółki z wiodącej grupy transportowej, pełnił funkcję współprowadzącego księgę popytu w emisji euroobligacji spółki z sektora chemicznego oraz zamknął kilka znaczących transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowej z naszymi kluczowymi klientami. Globalna współpraca z Grupą Santander zaowocowała udziałem grupy w emisji euroobligacji jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Polsce, refinansowaniem kredytów obrotowych w Polsce i w Meksyku dla międzynarodowej grupy świadczącej usługi finansowe.

Pożyczka internetowa

Rate this post:
 • 13
 • Aug

Chwilówka przez internet O kolejne 130 urządzeń zwiększy się liczba maszyn depozytowych dostępnych dla klientów mBanku. Dzięki podpisaniu umowy o współpracy z firmą Euronet, sieć wpłatomatów będzie jedną z największych w kraju.

– Dołączenie maszyn Euronetu do sieci własnych wpłatomatów sprawi, że na terenie całego kraju klienci mBanku będą mogli korzystać z ok. 400 wpłatomatów, co znacząco poprawi dostępność tej usługi – komentuje Grzegorz Kasperek, odpowiedzialny za obszar maszyn depozytowych i bankomatów w mBanku. – Wpłatomaty są coraz bardziej powszechnym sposobem na deponowanie gotówki na własnym rachunku, w zeszłym roku zaobserwowaliśmy wzrost liczby transakcji o ok. 12 proc. Z uwagi na rosnącą popularność, a także internetowy charakter mBanku, który nie posiada obsługi kasowej w placówkach, poszerzanie sieci wpłatomatów jest zadaniem priorytetowym – dodaje Kasperek. 

– Udostępnienie sieci wpłatomatów klientom mBanku jest kolejnym ważnym etapem w rozwoju niezależnej sieci wpłatomatów Euronetu w Polsce – powiedział Wojciech Sokół, Dyrektor Sprzedaży w firmie Euronet. – Rozwiązania Euronet wspierające funkcjonowanie sektora finansowego od lat cieszą się dużym uznaniem banków oraz klientów indywidualnych, co stanowi doskonałą podstawę dalszego rozwoju sieci urządzeń samoobsługowych oraz rozszerzania portfolio usług finansowych oferowanych przez naszą firmę – dodaje.

Jak wynika z najnowszych badań Internet Banking Monitor (ARC Rynek i Opinia, podstawowym powodem wizyt klientów w placówkach bankowych jest deponowanie oraz wypłacanie gotówki. W przypadku internetowego mBanku funkcję tę przejmuje sieć maszyn depozytowych. Obecnie klienci będą mogli skorzystać z ok. 400 urządzeń zlokalizowanych w dogodnych miejscach, takich jak m.in. centra handlowe czy dworce.

– W Polsce występuje znacząca asymetria w zakresie automatyzacji obsługi gotówkowej. Na terenie kraju klienci banków mają do dyspozycji ok. 15 tys. bankomatów i tylko ok. 2 tys. wpłatomatów – Ta liczba jest wciąż niewystarczająca, niezbędny jest dalszy rozwój sieci, dlatego też niektóre banki decydują się na efektywny kosztowo i czasowo model rozwoju sieci wpłatomatów oparty na  współdzieleniu maszyn z innymi ich posiadaczami, takimi jak np. firma Euronet – uzasadnia współpracę Kasperek.

W zakresie obsługi gotówkowej klienci mBanku mogą korzystać nie tylko z sieci wpłatomatów, ale także z kas sklepów Żabka i FreshMarket oraz placówek MultiBanku.

Wpłatomaty sieci Euronet zostały udostępnione także klientom MultiBanku.

Uruchomiony w 2000 roku mBank jest dziś największym bankiem wirtualnym oraz trzecim największym bankiem detalicznym w Polsce, obsługującym blisko 2,8 mln klientów. Od lat marka mBanku pozostaje synonimem bankowości elektronicznej. W niezależnych badaniach i plebiscytach mBank regularnie zdobywa tytuł banku najchętniej polecanego przez klientów w Polsce. W roku 2011 został ogłoszony najbardziej przyjaznym bankiem internetowym w prestiżowym plebiscycie „Przyjazny Bank Newsweeka”. Otrzymał też tytuł „Złotego Banku 2011” w plebiscycie „Złoty Bankier”.

Źródło: mBank

Darmowa pożyczka

Rate this post:
 • 13
 • Aug

Darmowa pożyczka Banki Zachodni WBK otrzymał prestiżowy tytuł Best Bank in Poland w międzynarodowym konkursie Euromoney Awards for Excellence 2015. Kapituła przyznając tę jedną z najważniejszych nagród bankowych na świecie, doceniła Bank Zachodni WBK za wysoką efektywność i ponadprzeciętne zyski, a także innowacyjne rozwiązania bankowości internetowej i mobilnej.

- Polski sektor bankowy uznawany jest za jeden z najbardziej stabilnych i jednocześnie najnowocześniejszych na świecie. W tym kontekście, wyróżnienie przez międzynarodowe środowisko specjalistów z Euromoney tytułem Best Bank in Poland jest dla mnie szczególnym powodem do radości. Zostaliśmy docenieni nie tylko za ponadprzeciętne wyniki finansowe plasujące się powyżej średniej dla sektora, ale także za rozwiązania jakie udostępniamy naszym klientom. Ten tytuł jest dla nas poważną motywacją do jeszcze cięższej pracy -mówi Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK – bardzo dziękuję całemu zespołowi Banku Zachodniego WBK – to wyróżnienie jest ich zasługą.

W konkursie Euromoney Awards for Excellence oceniane są najlepsze osiągnięcia banków na świecie. Pod uwagę brane są nie tylko wyniki finansowe, ale także usługi świadczone przez dany bank klientom. W uzasadnieniu przyznania Bankowi Zachodniemu WBK tytułu Najlepszy bank w Polsce przedstawiciele Euromoney wskazali silną bazę kapitałową oraz stałą redukcją kosztów funkcjonowania, zwrot z kapitału w 2014 i pierwszym kwartale 2015 powyżej średniej dla sektora, ciągłą poprawę marży odsetkowej, pomimo niskich stóp procentowych, wzrost szeroko zakrojonej akcji kredytowej (powyżej średniej dla sektora, wysoki poziom wykorzystania przez klientów rozwiązań bankowości internetowej oraz mobilnej, wskazując, że bank obecnie najskuteczniej wśród wszystkich swoich konkurentów przyciąga użytkowników bankowości internetowej i mobilnej, czyli najatrakcyjniejszej grupy klientów bankowości. Eksperci Euromoney podkreślili także, że o zwycięstwie Banku Zachodniego WBK przesądziły nie tylko dobre wyniki osiągane na bardzo konkurencyjnym rynku, ale przede wszystkim zdolność do pozyskiwania nowych klientów, innowacyjność i efektywność. Na uwagę zwrócono także, że Bank Zachodni WBK istotnie wyróżnia się na rynku w zakresie multikanałowej obsługi klientów.
 
Nagroda dla Banku Zachodniego WBK to jeden z kilku sukcesów Grupy Santander podczas gali finałowej Euromoney Awards for Excellence, która odbyła się wczoraj w Londynie. Nagrody dla najlepszych banków w swoich krajach Grupa Santander otrzymała także dla: Santander Totta w Portugalii, Santander Río w Argentynie i Santander Puerto Rico.
 
Wyróżnienia Euromoney Awards for Excellence są uznawane za najważniejsze nagrody w branży bankowej na świecie. Od 1992 roku są przyznawane przez redakcję magazynu Euromoney za wybitne osiągnięcia w bankowości. Obejmują 20 kategorii produktów, w których oceniane są banki z blisko stu krajów. Nagrody otrzymują instytucje finansowe, które wyróżniają się innowacyjnością, stabilnością, są liderami w swojej działalności i charakteryzują się najwyższym tempem rozwoju.
 
Euromoney, magazyn wydawany od 1969 r., jest uznanym pismem opiniotwórczym dostarczającym informacje biznesowo-finansowe. Euromoney czytany jest przez najwyższą kadrę kierowniczą, regulatorów i urzędników w ponad 170 krajach. Pismo posiada największą liczbę prenumeratorów w Europie. Przyznawane corocznie przez Euromoney nagrody Awards for Excellence stanowią benchmark w branży bankowej. Laureaci nagród wybierani są przez redaktorów Euromoney, których ocena oparta jest na obiektywnych wskaźnikach, tj. rentowności, wzroście i efektywności a także wskaźnikach subiektywnych.

Darmowa pożyczka

Rate this post:
 • 29
 • Feb

Kredyt kalkulatory Od 5 listopada w ofercie Banku BGŻ dostępna jest Lokata Wygrywająca. Lokata przeznaczona jest dla klientów indywidualnych.

 
Nowa
propozycja Banku daje szansę na wysoki zysk w ciągu 6 miesięcy. Klienci
deponujący na lokacie środki w wysokości 1000 zł mogą liczyć na odsetki
w wysokości 5 proc. w skali roku, natomiast oprocentowanie lokat
powyżej 100 tys. zł wynosi 5,3 proc. w skali roku.

– Nasza oferta
przeznaczona jest dla zarówno do naszych obecnych klientów, jak i osób
nie związanych z Bankiem BGŻ. Jedynym warunkiem jest zdeponowanie 50
proc. nowych środków w stosunku do salda z 31 października 2012 roku –
powiedziała Iwona Markiewicz-Zaleta, zastępca dyrektora Departamentu
Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ.

Minimalna wymagana kwota lokaty to 1000 zł. Z oferty można skorzystać we wszystkich placówkach Banku BGŻ.

Kalkulator kredytowy alior

|

Rate this post:
 • 01
 • Jan

Zastanawiasz się, skąd wziąć gotówkę na niespodziany zakup? Zaskoczyły cię jakieś niespodziewane wydatki? Nie trzeba z takim problemem udawać się do zwykłego banku.

W banku trzeba czekać na uregulowanie wszelkich formalności dosyć długo. Zaświadczenia, formalności – nie każdy ma czas, ażeby to wszystko pozałatwiać, tym bardziej, gdy wydatek jest naprawdę pilny. Wtedy o wiele korzystniejsza może okazać się najzwyczajniej ekspresowa,i bez formalności szybka pozyczka.

Gdzie znaleźć naj korzystniejszą szybką pożyczkę? Wystarczy wpisać taką frazę w wyszukiwarkę, aby pojawiło się mnóstwo ofert. Jednakże należy pamiętać, by z takich ofert korzystać z głową. Za każdym razem należy porównać kilka pożyczek, zanalizować propozycje, wziąć pod uwagę całościowe koszty pożyczki. Wówczas dopiero takie zestawienie będzie wiarygodne.

Powinno się starannie przyjżeć się kosztom, w szczególności opłatom, które mogą zostać naliczone w przypadku opóźnienia w spłacie. Aby gruntownie porównać pożyczki warto korzystac ze specjalnych narzędzi jak kalkulator chwilówki.

Taki kalkulator pożyczki, który dokładnie porównuje wszelkie osiągalne oferty szybkich pożyczek jest na http://tablica.ecasa.pl

Rate this post:
 • 30
 • Oct

Karty kredytowe to użyteczne narzędzie płatnicze, jednakże trzeba rozważnie z niego korzystać, ażeby nie wpakować się w wysokie wydatki.

Plastikowy pieniądz to dobry sposób na opłacanie za zakupy, nadto nie raz i nie dwa można liczyć na dodatkowe bonusy.

Gdzie odnajdziemy najtańsze karty kredytowe?

Nim wybierzemy kartę kredytową, warto na początku poznać zasadę jej funkcjonowania, by mieć pojęcie, jak najlepiej z niej użytkować, a wcześniej – jak wybrać kartę do swoich potrzeb.

Przede wszystkim – nie warto wybierać karty, za którą będziemy sporo płacili. Banki często uzależniają wysokość tych opłat, co więcej prawdopodobieństwo zwolnienia z nich, od aktywności płatniczej właściciela karty. Zazwyczaj banki wytyczają minimalne limity co do ilości bądź sumy transakcji kartą w miesiącu, jakich należy przeprowadzić, by być zwolnionym z części lub całości opłat za kartę.

W konsekwencji banki zapewniają sobie zarobek z opłat od sprzedawców, a sami właściciele kart unikają kosztów. Wybierając kartę, trzeba zwrócić uwagę na te wymagania i poddać analizie, jakie z nich możemy spełnić.


Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny – porównanie kredytowe


Na pewno lepiej wybrać przymus dokonania transakcji za kilkaset złotych niż za kilka tysięcy.

Którą kartę wybrać?

Najlepiej skorzystać z porównywarki kart kredytowych, gdzie będziemy mogli porównać sporo propozycji, zanalizować w locie wszystkie warunki, porównać okresy bezodsetkowe. Dobre porównanie kart kredytowych znajdziecie na portalu eCasa.pl

Rate this post:
 • 27
 • Oct

Opony zimowe nokian 225/65r17

Przy współpracy z magazynem Harvard Business Review Polska ING Życie przeprowadziło kilkanaście pogłębionych wywiadów z liderami i szefami HR największych organizacji, takich jak Microsoft, PKN Orlen, DHL, 3M, IBM, Skanska, Ochnik, Coca-Cola, Notus, Cybercom, Ernst&Young oraz Pracuj.pl. Celem badania było zidentyfikowanie podejścia czołowych polskich pracodawców do kwestii dbania o pracownika oraz narzędzi, jakie w tym celu wykorzystują.

 

Badania wykazały, że potrzeba bezpieczeństwa finansowego zatrudnionych i rekrutowanych wciąż wzrasta, a zapewnienie jej stanowi ważne narzędzie w polityce HR. Choć szkolenia rozwijające kompetencje pracowników, ich zainteresowania i pasje, oraz zniżki na wstęp do ośrodków rekreacji i sportu są bardzo ważne i atrakcyjne dla pracowników, to dodatkowa, prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenia grupowe stają się najbardziej kluczowym aspektem świadczącym o zaangażowaniu pracodawcy i poziomie jego troski o pracowników. Programy ubezpieczeniowe niewątpliwie przyciągają kandydatów, odpowiadając na ich potrzeby i gwarantując stabilność, a także motywują pracowników i wzbudzają w nich lojalność wobec firmy. Jak zauważa Andrzej Borczyk, dyrektor działu HR w Microsofcie, firma obejmująca pracowników ubezpieczeniem grupowym wyraża troskę o nich i podkreśla odpowiedzialność społeczną.

 

- Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że w przypadku firm międzynarodowych ubezpieczenie grupowe jest oczywistością – mówi Agnieszka Chmurska, kierownik ds. produktów w ING Życie. – W takich firmach, raczej rozmawia się o tym, jakie umowy dodatkowe zaproponować pracownikom i jak dobrać je do charakteru ich pracy oraz potrzeb, niż czy w ogóle to zrobić – dodaje Agnieszka Chmurska.

Możliwość dopasowywania ofert ubezpieczenia do zróżnicowanych charakterów firm, a co za tym idzie – różnych potrzeb pracowników, jest istotnym elementem ubezpieczenia grupowego. Katarzyna Skorupka-Podziewska, dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi w Skanska informuje, że Skanska zatrudnia 7 tysięcy pracowników, w tym połowa to pracownicy fizyczni. Pracownicy mają świadomość, że ich praca jest trudna i narażona na wypadki. W przypadku tej firmy nie dziwi, że w badaniu jakościowym oferowanych świadczeń, na pytanie, które z nich odgrywa najważniejszą rolę, pracownicy Skanska wskazali na opiekę medyczną i ubezpieczenia. Skanska zapewnia te świadczenia, jako element szerszych działań związanych z dbałością o zdrowie, bezpieczeństwo i życie pracowników – są to wartości, które leżą u podstaw działalności firmy.

 

Dyrektor ds. HR w IBM Polska, Ziemowit Przymus podkreśla, że program ubezpieczeniowy stanowi podstawę poczucia bezpieczeństwa pracowników. Oprócz tego, że jako korporacja IBM ma taką ofertę wpisaną w strategię, to przede wszystkim jest to już standard rynkowy, który w Polsce zapoczątkowały firmy międzynarodowe.

 

Jak widać, z ubezpieczeń grupowych korzysta coraz więcej działających w Polsce firm. Jest to bowiem narzędzie przyczyniające się do wzrostu zaangażowania i motywacji pracowników, ich poczucia bezpieczeństwa oraz budowy lojalności. Szybko staje się też elementem oczekiwań osób zatrudnionych.

 

Źródło: ING Życie

Opony zimowe nokian wr a3

Rate this post:
 • 16
 • Sep

Decydując się na skorzystanie z kredytu czy też pożyczki trzeba określić cel, na jaki mają zostać wyłożone środki z pożyczki oraz ocenić własne możliwości finansowe. Jeżeli potrzebujemy zastrzyku gotówki na ważne wydatki, skorzystajmy z kredytu gotówkowego lub karty kredytowej. Na kupno mieszkania wybierzmy kredyt hipoteczny czy też pożyczkę hipoteczną. Jeżeli chcemy kupić nowe lub używane auto – wnioskujmy o kredyt samochodowy.

Zanim wybierzesz kredyt skorzystaj z porównywarki kredytowej

Porównanie kredytów http://ecasa.pl

Rate this post:
 • 03
 • Sep
szybki kredyt przez internet

Najszybszy kredyt przez internet

Porównanie 40 kredytów gotówkowych, znajdź kredyt gotówkowy z najniższą ratą. Sprawdź najnowszy ranking kredytów gotówkowych.


✅ kredyt z najniższą ratą

Rate this post:
 • 03
 • Aug

Szukałeś pożyczki jednakże nie znalazłeś odpowiedniej oferty?

Porównywarka pożyczek

Weź szybką pożyczkę za 0 zł ! – Pożyczki online porównanie

Pozyczka-ogloszenia.pl

każdego dnia prezentuje zestawienie aktualnych propozycji bezpłatnych pożyczek.
Skorzystaj z darmowej pożyczki, nie poniesiesz żadnych kosztów zwrócisz tyle samo ile pożyczyłeś.

POZYCZKA-OGLOSZENIA.PL

Rate this post: